vissza

Kommunikáció információelméleti modellje

Adat, információ, ismert fogalma

 

A kommunikáció fogalma

Kommunikáció - az információ, vagy az üzenet átvitele az egyik helyről a másikra

A kommunikációhoz az alábbi fő elemek szükségesek:

         adó - a jelek továbbítására szolgáló berendezés, az információforrás helyén

         vevő - a jelek vételére szolgáló berendezés, azon a helyen, ahol szükség van a küldött információra

         összeköttetés - az adó és a vevő közti közeg, amely átviszi, közvetíti az üzenetet

Zaj: a közleményhez keveredő, zavaró jel. Minden olyan jelet, ami nem része az információnak, zajnak tekintünk.

Zaj elleni védekezés:

Redundancia:

 

A kommunikáció főbb jellemzői

 

-        sebesség: az a sebesség, amivel az üzenet terjed. A futárok idejében az ember, vagy a ló sebessége volt. Később ezt a vonat és egyéb közlekedési eszköz megnövelte, míg manapság az elektromos és optikai kommunikáció idején elérte a természettörvények által megengedett maximális értéket, azaz a fény sebességét.

-        hatótávolság: az a legnagyobb távolság, amelyen az adott módszerrel a kommunikáció történhet. A füstjelek pl. két közeli hegycsúcsot kötöttek össze, míg ma a műholdas közvetítés az egész világot.

-        adattömeg: azon információ praktikus mennyisége, amit egy üzenettel át lehet vinni. Ezt gyakorlati okok korlátozzák. A szóbeli üzenet néhány mondat, a füstjelek is csak egyszerű üzenetek átvitelét teszik lehetővé. Az elektronikus eszközökön átvihető üzenet mennyisége is korlátozott.

A kommunikációs technikák fejlődését az ösztönözte, és ösztönzi ezután is, hogy egyre nagyobb adattömeg átvitelére van szükség egyre rövidebb idő alatt. A fejlődés oda vezetett, hogy a sebesség és az adattömeg helyett egy új paramétert, az adatátviteli, vagy információátviteli sebesség fogalmát vezették be.

-        adatátviteli sebesség: az átvitt adatmennyiség (információ) és az átviteléhez szükséges idő hányadosával definiált mennyiség. A kommunikációban az adatátviteli sebesség az egyik legfontosabb paraméter, mivel ez határozza meg az adás és a vétel fizikai módját és technikáját és viszont.

A kommunikációs folyamatok típusai

-        A résztvevők száma szerint

o   Két ember közötti kommunikáció
A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki a viszonyulási stratégiájukat. 

o   Tömegkommunikáció

§  a befogadók földrajzilag szétszórtan helyezkedhetnek el

§  számolni kell bizonyos kulturális különbségekkel

§  a sokaság heterogén összetétele miatt nem lehet szó szervezettségről, csupán egy laza kohézió köti össze a résztvevőket

-        Az üzenet kódolásának jellege szerint

o   Verbális kommunikáció
A verbális kommunikáció alapja a nyelv, eszközei a beszéd és az írás.

o   Nem verbális kommunikáció
A nem verbális kommunikáció eszközei látszólag csak másodlagos, kiegészítő kommunikációs eszközök, valójában a verbális kommunikáció eszközeivel egyenértékűek
:

§  mimika

§  tekintet

§  mozgásos kommunikáció

§  gesztusok

§  testtartás

§  kulturális szignálok

§  írásjelek

-        A közvetítő csatorna szerint

o   Primer csatorna
üzenet közvetítésében nem vesz részt egyetlen technikai eszköz sem (az üzenettovábbító közeg csupán a levegő).

o   Szekunder csatorna
a közlőnek vagy a befogadónak valamilyen technikai eszközre van szüksége ahhoz, hogy a kommunikációs interakció létrejöjjön. A szekunder csatorna esetében a kommunikációs aktus résztvevői többnyire térben és időben is távol vannak egymástól (tipikus szekunder csatorna: újság, plakát).

o   Tercier csatorna
mind a közlő, mind a befogadó technikai eszközt vesz igénybe az üzenet továbbításához, illetve fogadásához (tipikus tercier csatorna: televízió, rádió, telefon, számítógép).